Vedtægter (Hallen)

Ramløse Idrætsforening - Historie og vedtægter

 • Vedtægter (Hallen)

  Ramløse Hallen Kirsebærvej 21, Ramløse, 3200 Helsinge Telefon 4871 24 44

  Vedtægter for Ramløse Hallen

  §1

  Ramløse Hallen er en privat, selvejende institution med hjemsted i Helsinge Kommune. Dens formal er almennyttige formal, herunder idrætsformål, til virksomhed inden for rammerne i kap. II og/eller III i lovbekendtgørelse af 30 juli 1970 om fritidsundervisning m.v.

  §2

  Institutionen ejer ejendommen matr. Nr. 6 cx, Ramløse by og sogn

  §3

  Institutionens drift gennemføres ved frivillige bidrag fra medlemskredsen, ved lejeindtægter og ved indsamlinger og lignende.

  ET eventuelt overskud ved driften tilfalder institutionen og vil i passende omfang v?re at anvende til tilvejebringelse af en kapital til imødegåelse af fremtidig ars eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for institutionen, f.eks. til byggeforanstaltninger, udvidelse og lignende.

  Overskud, der ikke findes nødvendigt til institutionens drift, anbringes efter reglerne for anbringelse af umyndiges midler. Værdipapirer skal noteres på institutionens navn.

  Det skal sikres, at midlerne kun anvendes i institutionens øjemed.

  §4

  Institutionens anliggende varetages af bestyrelsen.

  §5

  Som medlem af institutionen er optaget Ramløse Idrætsforening. Medlemmerne har ikke ret til nogen del af institutionens formue eller til udbytte af nogen art. Medlemmerne har intet personligt ansvar for institutionens forpligtigelser.

  §6

  Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der udpeges således:

  5 medlemmer udpeges af Ramløse Idrætsforening, og 1 medlem udpeges af byrådet. Valget gælder for 2 ar, og genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger selv formand og kasser. Byrådet repræsentant udpeges for valgperioden.

  §7

  Bestyrelsen har den overordnet ledelse af institutionen m.v. herunder dennes økonomi. Det påhviler bestyrelsen at påse, at institutionen ledes i overensstemmelse med sit formal. Bestyrelsesformanden og kasserer tegner foreningen i fællesskab. Ingen ved institutionen ansatte kan være medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen kan beslutte at afholde moder, hvori deltager fastansat personale, dog uden stemmeret. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. De af foreningen udpegede bestyrelsesmedlemmer er ikke berettiget til at modtage honorarer.

  §8

  Bestyrelsen har den daglige ledelse. Bestyrelsen ansætter og afskediger hallens personale. Bestyrelsen varetager i øvrigt institutionens anliggender i overensstemmelse med nærværende vedtægter.

  §9

  Institutionens regnskabsar gar fra 1 januar … til 31 december … Bestyrelsen udarbejder hvert ar på kommunens foranledning, budget, driftsregnskab og status, der tilstilles de respektive bestyrelser. Regnskab og status forsynes med påtegning af institutionens revisor(er).

  §10

  Ændringer i nærværende vedtægter kan kun foretages, nar de vedtages på 2 efter hinanden følgende bestyrelsesmoder med mindst 1 måneds mellemrum.

  §11

  Skulle forholdene stille sig således, at der bliver umuligt eller uønskeligt at fortsætte institutionens drift, kan 2 på hinanden følgende bestyrelsesmoder, jfr.§10 med ? af bestyrelsens stemmer træffe bestemmelse om institutionens ophor, i hvilket fald institutionens formue skal anvendes til videreførelse af idrætshallens primært af Ramløse Idrætsforening.

  Således vedtaget på bestyrelsesmodet d.30 november 2004 og 3 januar 2005.

  Frode Larsen, formand

  Morten Birk Jensen, kasserer

  Leif Bruhn, bestyrelsesmedlem

  Soren Højlund, bestyrelsesmedlem

  Kim Hinrich, bestyrelsesmedlem

  Mai-Britt Englund, sekretær

  Originalt underskrevet vedtægter er i siddende RIFs og Ramloøse Hallens bestyrelse besiddelse.