Handelsbetingelser

Handels- og medlemsbetingelser for Ramløse Padeltennis. 2. udgave 05.1.2021


Afdeling af Ramløse Hallen, cvr 40438114.

§1. Generelt

Et medlemskab er personligt, og må ikke benyttes af andre end medlemmet. For at kunne fastslå medlemmets identitet, skal medlemmet sammen med de øvrige personoplysninger registeres på ”www.rif.dk.” Ved ændringer i persondata som f.eks. navn, eller e-mail er det medlemmets ansvar, at Ramløse Padeltennis til hver en tid har medlemmets korrekte kontaktoplysninger. Ved medlemskab accepterer man at være underlagt videoovervågning på padelbanen.

§2. Medlemskab

”Padeltennis medlemskab” er en engangsudgift der giver adgang til bookingsystemet, og ret til at anvende faciliteterne. Herved genereres en kode der fremover anvendes ved booking.

”Padeltennis banebooking” tildeler ved hjælp af den individuelle medlemskode adgang til padelbanen fra 5 min før til 5 min efter det bookede tidsrum.

Medlemsskabet giver ret til at anvende banen, og medbringe op til 3 ikke-medlemmer til en booket tid.

Se oversigten over Ramløse Padeltennis til enhver tid gældende medlemskaber http://rif.dk/index.php/padeltennis.

Priserne er opgivet i danske kroner, DKK og er incl. moms.

§3. Medlemskab/kode

Medlemskoden skal indtastes ved kodelæseren placeret ved banen og må ikke overdrages til andre. Misbrug af sit medlemskab herunder anvendelse af banen uden forudgående booking, kan medføre permanent udelukkelse fra Ramløse Padeltennis. Ved misbrug er Ramløse Padeltennis berettiget til at give de pågældende en bøde på den manglende betaling, samt kr. 500,- pr. gang overtrædelsen sker.

  • 4. Varighed

Medlemskabet  ”Padeltennis medlemsskab” er gældende fra den dato indbetaling foretages og indtil ophør. Medlemskabet er løbende og fortsættes til det opsiges i henhold til § 10.

En banebooking gælder i den periode bookingen er foretaget for. Overskridelse af tidsgrænser anses som misbrug jvf §3. Senere opstart giver ikke anledning til udskydelse af sluttidspunktet.

§5. Betaling

Betaling foretages via bookingsystemet på hjemmesiden www.rif.dk Det er medlemmets eget ansvar at sikre, at aftalen er korrekt tilmeldt. Betaling for medlemskab og booking er inklusiv moms og priserne er i danske kroner DKK. Betaling omhandler alene for leje af banen. Lån af udstyr i skab sker uden beregning.

Det er muligt at aflyse frem til 3 timer før den bookede tid påbegyndes. Aflysning af bookede tider efter dette tidspunkt er ikke muligt, og beløbet opkræves fortsat. Vejrforhold giver ikke ekstraordinær ret til aflysning udover ovennævnte frist.  Manglende eller mangelfuldt låneudstyr ses heller ikke som en gyldig grund til aflysning og refusion.

Betalinger er forudbetalt. Det er ikke muligt at få beløb retur såfremt man ikke ønsker at anvende sit medlemskab længere.

Betaling kan ske med Visa/dankort.

 § 5a BETALING

Ved køb af et medlemskab, betaler man ved oprettelsen af medlemskab. Ved booking af tider betales forud for den givne spilletid.

 

Det er muligt at oprette et medlemskab med en anden betaler.
Den anden betaler er forpligtiget til at betale eventuelle ekstra udgifter og gebyrer, der kan påløbe i forbindelse med medlemskabet jf. medlemsbetingelserne.

§ 5b BETALINGSAFTALE

Det er muligt at betale med visa-dankort. Ved oprettelse tilknyttes betalingerne til en PBS-aftale.

§ 5c MANGLENDE ELLER FOR SEN BETALING

I tilfælde af misligholdelse af betaling, udsendes en rykkerskrivelse til dig eller den anden betaler. Gebyr efter gældende takster kr. 125,-. Betales der ikke inden den angivne forfaldsdato, har Ramløse Padeltennis ret til uden varsel at blokere dit medlemskab, og udelukke dig fra al brug af banen. Hvis betalingsmisligholdelsen fortsætter, har Ramløse Padeltennis ret til uden varsel at lukke for medlemmets  medlemskaber i Ramløsehallen og til at opkræve andre udeståender til betaling straks. Du vil således være udelukket fra enhver brug af Ramløse Padeltennis og Ramløse Fitness indtil du har betalt det fulde udestående.

Ved lukning af medlemskab og ved udelukkelse og bortvisning af medlemmet, forfalder alle udestående beløb i medfør af medlemskabet til betaling straks.

 

§6. Kvittering

Kvittering for booket tid sendes via sms og mail til de kontaktoplysninger der er oplyst i forbindelse med medlems registrering. Du kan logge ind på Ramløse Padeltennis´ hjemmeside med dine medlems registreringer og se dit abonnement, din adgangskode mv, samt ændre adgangskode.

§7. Prisændringer

Prisændringer meddeles via e-mail til eksisterende medlemmer, ved opslag i Ramløsehallen samt på www.rif.dk senest 30 dage før prisændringerne træder i kraft. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i §10.

§8. Pause

Det er ikke muligt at sætte medlemskabet på pause i Ramløse Padeltennis.

§9. Fortrydelsesret

Ved oprettelsen af et medlemskab i Ramløse Padeltennis har du 14 dages fortrydelsesret fra den dag, medlemskabet blev oprettet. Fortrydelsesretten bortfalder såfremt man vælger at gøre brug af en booket tid på padeltennisbanen. For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du rette personlig henvendelse til Ramløse hallens administrative ansatte.

§10. Opsigelse af medlemskaber

Man kan til enhver tid opsige et medlemskab i Ramløse Padeltennis. Medlemskabet skal opsiges senest den 15. i måneden , hvorefter opsigelsen vil være gældende fra den følgende måned. Opsigelsen skal ske skriftlig til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. indeholdende navn og medlemsnummer.

§11. Personer under 18 år/umyndiggjorte personer

Er en person under 18 år eller umyndiggjort, kan medlemskab kun opnås, såfremt en myndig person/værge, tegner et medlemskabet for personen på den myndiges/værgens regning. Værgen hæfter for ethvert krav Ramløse Padeltennis måtte have i relation til den umyndiges medlemskab.

§12. Helbredstilstand og personskade

Al træning sker på eget ansvar. Dette gælder, uanset om træning foregår på padeltennisbanen eller i forbindelse med træning udenfor denne (eks. anden træning i hallen). Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter i Ramløse Padeltennis og vi tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges den til enhver tid gældende danske erstatningsret på området.

§13. Værdigenstande

Ramløse Padeltennis bærer ikke nogen form for ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade. Ramløse Padeltennis anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares aflåst under træning.

§14. Ordensregler

Det er enhver medlem og brugers pligt, at sætte sig ind i gældende ordensreglement forud for påbegyndt anvendelse af faciliteterne. Det til enhver tid gældende ordensreglement samt anvisninger givet af instruktører eller Ramløse hallens personale skal altid følges. Som bruger af Ramløse Padeltennis accepterer man at behandle såvel faciliteter som udstyr med respekt. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning og pålagt erstatningsansvar. Racistiske eller krænkende udtalelser medfører øjeblikkelig bortvisning. Ramløse Padeltennis kan i særlige tilfælde forlange fremvisning af lægeerklæring, hvis det vurderes, at træningen kan være sundhedsskadeligt for medlemmet.

§14a Erstatningspligt

Et medlem er til enhver tid erstatningspligtig i tilfælde af såvel bortkommet som beskadigelse af udstyr stillet tilrådighed for medlemmet samt de brugere der anvender banen i dennes bookede spilletid. Ligeledes er man som medlem erstatningspligtig såfremt der sker beskadigelse af banen og dennes tilbehør i den bookede spilletid, herunder underlag, vægge, master, installationer, skabe mv. Video optagelser må anvendes i tilfælde af tvivlsspørgsmål.

§15. Udelukkelse af medlem

Ramløse Padeltennis kan opsige enhver aftale om medlemskab uden varsel. Såfremt vi ophæver en aftale om medlemskab på grund af et medlems væsentlige misligholdelse af de gældende medlemsbetingelser eller ordensreglement, vil der ikke ske tilbagebetaling af nogen art. Som væsentlig misligholdelse betragtes tillige doping, udlån af medlemskode og upassende adfærd herunder krænkende eller racistisk opførsel.

§16 Håndtering af personlige data

Persondataforordningen (GDPR)

Iht databeskyttelsesforordningen af 25/5-2018  (GDPR) skal foreninger herunder Ramløse padeltennis, med EU-borgere som medlemmer leve op til krav til sikker forvaltning, lagring og sletning af medlemsoplysninger. Dette betyder, at en forening kun kan indsamle og gemme oplysninger, der har et klart formål inden for rammerne af foreningens virke.
Du har mulighed for at anmode om et overblik over dine personoplysninger og få det slettet dem, hvis du af en eller anden grund ønsker at opsige dit medlemskab.
De personoplysninger vi behandler:
Håndtering af personlige data kan opdeles i 2 data grupperinger:

*Almindelige personoplysninger
*Følsomme personoplysninger

Ramløse padeltennis registrerer kun almindelige personoplysninger og gemmer ikke følsomme personoplysninger. Almindelige personoplysninger, som gemmes er:
Navn, Adresse Fødselsdato,  E-mail, Medlemsnummer i RIF


Under almindelige personoplysninger har vi registeret hvilke type medlemskab du har, hvor længe du har været medlem, kontomellemværende med ramløse padel tennis, antal træninger.

Foreningens dataansvarlige
Ramløse padeltennis´ dataansvarlige er samme personer som er I Ramløse hallens ledelse.


Formålet med at behandle personoplysninger
For at kunne drive Ramløse Padeltennis er det nødvendigt for os, at kende og gemme ovenstående oplysninger på hvert medlem


Hvilke oplysninger giver vi videre til aktører uden for foreningen
Ramløse padeltennis videregiver ingen oplysninger til nogen uden for foreningen på noget tidspunkt. Oplysningerne benyttes KUN i forbindelse med medlemskabet.


Hvordan opbevarer vi personoplysninger
Ramløse padeltennis har etableret en databehandlingsaftale med Flexyboks. Flexyboks opbevarer dine data fuldt beskyttet og efter gældende regler på GDPR.


Hvilke oplysninger gemmes og hvor længe
Så længe du er aktivt medlem i Ramløse padeltennis vil oplysningerne blive gemt. Opsiger du dit medlemskab vil oplysningerne blive slettet permanent 12 måneder efter opsigelsen. Sletningen af data sker automatisk. Ønsker du oplysningerne slettet før 12 måneder skal du rette henvendelse til Ramløsehallens  dataansvarlige

§17. Ændring af medlemsbetingelser

Ramløse padeltennis kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. Ved væsentlige ændringer i medlemsvilkårene varsles medlemmet via e-mail samt opslag i Ramløsehallen. Medlemmet er til enhver tid underlagt den seneste version af medlemsbetingelserne, som kan findes på Ramløse Hallens hjemmeside ”www.rif.dk. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af vilkårsændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i §8. Ramløse Padeltennis har ret til at foretage sædvanlige ændringer i ordensreglement, lokaler, udstyr og åbningstider.

 


Ramløse Hallen, Kirsebærvej 21, 3200 Helsinge. CVR 40438114. Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.