Handelsbetingelser

Handels- og medlemsbetingelser for Ramløse Padeltennis. 3. udgave 1.11.2021

Afdeling af Ramløse Hallen, cvr 40438114.

§1. Generelt

Et medlemskab er personligt, og må ikke benyttes af andre end medlemmet. For at kunne fastslå medlemmets identitet, skal medlemmet sammen med de øvrige personoplysninger registreres på ”www.rif.dk.” Ved ændringer i persondata som f.eks. navn, eller e-mail er det medlemmets ansvar, at Ramløse Padeltennis til hver en tid har medlemmets korrekte kontaktoplysninger. Ved medlemskab accepterer man at være underlagt videoovervågning på padelbanen.

§2. Medlemskaber

Pay and play bookingret

Ved køb af Pay and Play bookingret, bliver dine betalingsoplysninger registreret. Dette er en engangsudgift der giver adgang til bookingsystemet i 10 år, og ret til at anvende faciliteterne. Denne bookingret er en forudsætning for køb booking af Pay and Play timer. Ved køb af denne bookingret genereres et log in der fremover anvendes ved booking. Derudover genereres en personlig ”tjek ind” dørkode der skal anvendes ved ankomst til banen

Klippekort

Ved køb af et af de tilbudte klippekort, gives der ret til at booke timer i systemet, låne udstyr fra skabet og medbringe op til 3 gæster uden yderligere omkostninger. Forbrugte klip modregnes i det resterende antal. Status på antal resterende klip findes under medlemsoplysninger i bookingsystemet.

Årsmedlemsskaber

Ved køb af et af vore Årsmedlemsskaber, får man mulighed for ubegrænset spil på Ramløse Padeltennis bane, dog kan man maksimalt booke en måned frem og have 8 samtidige aktive bookinger. Man forpligter sig ved booking i denne type medlemskab til følgende forhold:

  • At indtaste sin dørkode ved fremmøde. (mgl fremmøde påfører booker afgift på 50 kr/time)
  • At afmelde bookede tider (manglende afmelding påfører bookeren en afgift på 50 kr/time)
  • At sikre sig at alle øvrige deltagere enten er årsmedlemmer, eller indbetaler gæstegebyr (50kr/time pr gæst) på mobilepay.

Banebooking

”Padeltennis banebooking” tildeler ved hjælp af den personlige dørkode adgang til padelbanen fra 5 min før til 5 min efter det bookede tidsrum.

Bookingret (pay and play) og klippekort giver ret til at anvende banen, og medbringe op til 3 ikke-medlemmer til en booket tid uden yderligere omkostninger.

Se oversigten over Ramløse Padeltennis til enhver tid gældende medlemskaber http://rif.dk/index.php/padeltennis.

Priserne er opgivet i danske kroner, DKK og er incl. moms.

§3. Medlemskab/kode

Medlemskoden skal ALTID indtastes ved kodelæseren placeret ved banen og må ikke overdrages til andre. Misbrug af sit medlemskab herunder anvendelse af banen uden forudgående booking, vil medføre straks eksklusion, samt permanent udelukkelse fra Ramløse Padeltennis. Ved misbrug er Ramløse Padeltennis berettiget til at give de pågældende en bøde på den manglende betaling, samt kr. 500,- pr. gang overtrædelsen sker.

  • 4. Varighed

Medlemskabet  ”Padeltennis medlemsskab” er gældende fra den dato indbetaling foretages og indtil ophør. Medlemskabet er løbende og fortsættes til det opsiges i henhold til § 10.

En banebooking gælder i den periode bookingen er foretaget for. Overskridelse af tidsgrænser anses som misbrug jvf §3. Senere opstart giver ikke anledning til udskydelse af sluttidspunktet.

§5. Betaling

Betaling foretages via bookingsystemet på hjemmesiden www.rif.dk Det er medlemmets eget ansvar at sikre, at aftalen er korrekt tilmeldt. Betaling for medlemskab og booking er inklusive moms og priserne er i danske kroner DKK. Betaling omhandler alene for leje af banen. Lån af udstyr i skab sker uden beregning.

Betalinger er forudbetalt. Det er ikke muligt at få beløb retur såfremt man ikke ønsker at anvende sit medlemskab længere.

Betaling kan ske med Visa/dankort.

Betaling for gæster.

Såfremt en booking er foretaget via et årsmedlemskab, er bookeren forpligtet til at sikre at gæster, der IKKE har årsmedlemskaber, indbetaler 50 kr/time på Mobilepay nr 78 89 83. Overtrædelse betragtes som en væsentlig misligholdelse og medfører straks eksklusion af Ramløse Padeltennis jvf §15.

Aflysning

Det er muligt at aflyse frem til 3 timer før den bookede tid påbegyndes. Aflysning af bookede tider efter dette tidspunkt er ikke muligt, og et evt beløb opkræves fortsat. Vejrforhold giver ikke ekstraordinær ret til aflysning udover ovennævnte frist.  Manglende eller mangelfuldt låneudstyr ses heller ikke som en gyldig grund til aflysning og refusion.

Udeblivelser for bookede årsmedlemskabstider

Vi ønsker at modvirke at årsmedlemmer booker tider, der ikke udnyttes og banen derved står tom. Udebliver man derfor som årsmedlem fra en booket tid eller tjekker man ikke ind, vil bookeren blive pålagt en strafafgift på 50 kr pr udeblevet time. Denne udgift trækkes på bookerens betalingskort ved udgangen af måneden. Fordeling af udgifter blandt øvrige spillere er Ramløse Padeltennis uvedkommende.

 § 5a BETALING

Ved køb af et medlemskab, betaler man ved oprettelsen af medlemskab. Enhver form for forbrug på padel banen afregnes bagudrettet, ved udgangen af indeværende måned.

Det er muligt at oprette et medlemskab med en anden betaler.
Den anden betaler er forpligtiget til at betale eventuelle ekstra udgifter og gebyrer, der kan påløbe i forbindelse med medlemskabet jf. medlemsbetingelserne.

§ 5b BETALINGSAFTALE

Det er muligt at betale med visa-dankort. Ved oprettelse tilknyttes betalingerne til en PBS-aftale eller en betalingskort-aftale.

§ 5c MANGLENDE ELLER FOR SEN BETALING

I tilfælde af misligholdelse af betaling, udsendes en rykkerskrivelse til dig eller den anden betaler. Gebyr efter gældende takster kr. 125,-. Betales der ikke inden den angivne forfaldsdato, har Ramløse Padeltennis ret til uden varsel at blokere dit medlemskab, og udelukke dig fra al brug af banen. Hvis betalingsmisligholdelsen fortsætter, har Ramløse Padeltennis ret til uden varsel at lukke for medlemmets medlemskaber i Ramløsehallen og til at opkræve andre udeståender til betaling straks. Du vil således være udelukket fra enhver brug af Ramløse Padeltennis, Ramløse Fitness og bodybike indtil du har betalt det fulde udestående.

Ved lukning af medlemskab og ved udelukkelse og bortvisning af medlemmet, forfalder alle udestående beløb i medfør af medlemskabet til betaling straks.

  • 6. Kvittering

Kvittering for booket tid sendes via sms og mail til de kontaktoplysninger der er oplyst i forbindelse med medlems registrering. Du kan logge ind på Ramløse Padeltennis´ hjemmeside med dine medlemsregistreringer og se dit abonnement, resterende klip på klippekort, din adgangskode mv, samt ændre adgangskode.

§7. Prisændringer

Prisændringer meddeles via e-mail til eksisterende medlemmer, ved opslag i Ramløsehallen samt på www.rif.dk senest 30 dage før prisændringerne træder i kraft. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i §10.

§8. Pause

Det er ikke muligt at sætte medlemskabet på pause i Ramløse Padeltennis.

§9. Fortrydelsesret

Ved oprettelsen af et medlemskab i Ramløse Padeltennis har du 14 dages fortrydelsesret fra den dag, medlemskabet blev oprettet. Fortrydelsesretten bortfalder såfremt man vælger at gøre brug af en booket tid på padeltennisbanen. For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du rette personlig henvendelse til Ramløse hallens administrative ansatte.

§10. Opsigelse af medlemskaber

Man kan til enhver tid opsige et medlemskab i Ramløse Padeltennis. Medlemskabet skal opsiges senest den 15. i måneden, hvorefter opsigelsen vil være gældende fra den følgende måned. Opsigelsen skal ske skriftlig til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. indeholdende navn og medlemsnummer.

§11. Personer under 18 år/umyndiggjorte personer

Er en person under 18 år eller umyndiggjort, kan medlemskab kun opnås, såfremt en myndig person/værge, tegner et medlemskabet for personen på den myndiges/værgens regning. Værgen hæfter for ethvert krav Ramløse Padeltennis måtte have i relation til den umyndiges medlemskab.

§12. Helbredstilstand og personskade

Al træning sker på eget ansvar. Dette gælder, uanset om træning foregår på padeltennisbanen eller i forbindelse med træning udenfor denne (eks. anden træning i hallen). Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter i Ramløse Padeltennis og vi tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges den til enhver tid gældende danske erstatningsret på området.

§13. Værdigenstande

Ramløse Padeltennis bærer ikke nogen form for ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade. Ramløse Padeltennis anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares aflåst under træning.

§14. Ordensregler

Det er enhver medlem og brugers pligt, at sætte sig ind i gældende ordensreglement forud for påbegyndt anvendelse af faciliteterne. Det til enhver tid gældende ordensreglement samt anvisninger givet af instruktører eller Ramløse hallens personale skal altid følges. Som bruger af Ramløse Padeltennis accepterer man at behandle såvel faciliteter som udstyr med respekt. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning og pålagt erstatningsansvar. Racistiske eller krænkende udtalelser medfører øjeblikkelig bortvisning. Ramløse Padeltennis kan i særlige tilfælde forlange fremvisning af lægeerklæring, hvis det vurderes, at træningen kan være sundhedsskadeligt for medlemmet.

§14a Erstatningspligt

Et medlem er til enhver tid erstatningspligtig i tilfælde af såvel bortkommet som beskadigelse af udstyr stillet til rådighed for medlemmet samt de brugere der anvender banen i dennes bookede spilletid. Ligeledes er man som medlem erstatningspligtig såfremt der sker beskadigelse af banen og dennes tilbehør i den bookede spilletid, herunder underlag, vægge, master, installationer, skabe mv. Video optagelser må anvendes i tilfælde af tvivlsspørgsmål.

§15. Udelukkelse af medlem

Ramløse Padeltennis har ret til at opsige enhver aftale om medlemskab uden yderligere varsel. Såfremt vi ophæver en aftale om medlemskab på grund af et medlems væsentlige misligholdelse af de gældende medlemsbetingelser eller ordensreglement, vil der ikke ske tilbagebetaling af nogen art. Som væsentlig misligholdelse betragtes tillige doping, udlån af medlemskode og upassende adfærd herunder krænkende eller racistisk opførsel.

§16 Håndtering af personlige data Persondataforordningen (GDPR)

Iht databeskyttelsesforordningen af 25/5-2018  (GDPR) skal foreninger herunder Ramløse padeltennis, med EU-borgere som medlemmer leve op til krav til sikker forvaltning, lagring og sletning af medlemsoplysninger. Dette betyder, at en forening kun kan indsamle og gemme oplysninger, der har et klart formål inden for rammerne af foreningens virke.
Du har mulighed for at anmode om et overblik over dine personoplysninger og få det slettet dem, hvis du af en eller anden grund ønsker at opsige dit medlemskab.
De personoplysninger vi behandler:
Håndtering af personlige data kan opdeles i 2 data grupperinger:

*Almindelige personoplysninger
*Følsomme personoplysninger

Ramløse padeltennis registrerer kun almindelige personoplysninger og gemmer ikke følsomme personoplysninger. Almindelige personoplysninger, som gemmes er:
Navn, Adresse Fødselsdato,  E-mail, Medlemsnummer i RIF


Under almindelige personoplysninger har vi registeret hvilke type medlemskab du har, hvor længe du har været medlem, kontomellemværende med ramløse padel tennis, antal træninger.

Foreningens dataansvarlige
Ramløse padeltennis´ dataansvarlige er samme personer som er I Ramløse hallens ledelse.


Formålet med at behandle personoplysninger
For at kunne drive Ramløse Padeltennis er det nødvendigt for os, at kende og gemme ovenstående oplysninger på hvert medlem


Hvilke oplysninger giver vi videre til aktører uden for foreningen
Ramløse padeltennis videregiver ingen oplysninger til nogen uden for foreningen på noget tidspunkt. Oplysningerne benyttes KUN i forbindelse med medlemskabet.


Hvordan opbevarer vi personoplysninger
Ramløse padeltennis har etableret en databehandlingsaftale med Flexyboks. Flexyboks opbevarer dine data fuldt beskyttet og efter gældende regler på GDPR.


Hvilke oplysninger gemmes og hvor længe
Så længe du er aktivt medlem i Ramløse padeltennis vil oplysningerne blive gemt. Opsiger du dit medlemskab vil oplysningerne blive slettet permanent 12 måneder efter opsigelsen. Sletningen af data sker automatisk. Ønsker du oplysningerne slettet før 12 måneder skal du rette henvendelse til Ramløsehallens  dataansvarlige

§17. Ændring af medlemsbetingelser

Ramløse padeltennis kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. Ved væsentlige ændringer i medlemsvilkårene varsles medlemmet via e-mail samt opslag i Ramløsehallen. Medlemmet er til enhver tid underlagt den seneste version af medlemsbetingelserne, som kan findes på Ramløse Hallens hjemmeside ”www.rif.dk. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af vilkårsændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i §8. Ramløse Padeltennis har ret til at foretage sædvanlige ændringer i ordensreglement, lokaler, udstyr og åbningstider.


Ramløse Hallen, Kirsebærvej 21, 3200 Helsinge. CVR 40438114. Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.